Udlejningsbetingelser

§1 LEJEPERIODE
Lejemålet tager sin begyndelse ved det lejedes udlevering. Lejemålet ophører, når det lejede indgår på udlejers matrikel. Modtages det lejede inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag. Leje på timebasis afregnes altid ud fra timetæller på maskinen, og der oprundes til nærmeste hele antal timer.

§2 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER
Som vederlag for brugsretten til det lejede betaler brugeren en fast daglig leje. Hvor andet ikke er anført er leje pr. dag. Lejen beregnes fra leveringstidspunktet. tka-service er berettiget til den for lejemålet gældende leje, uanset om det lejede ikke benyttes i hele lejeperioden. Betaling afregnes inden udlevering som aconto, og endelig afregning opgøres ved returnering af det lejede. Forlængelse af lejeperiode kræver afregning af nyt aconto beløb.
Lejeren afholder udover lejen alle udgifter til el, brændstof og smøremidler.

§3 LEVERING
Den anførte daglige leje er excl. levering. Leveringstiden er under forbehold af force majeure, strejker, brand el. lign., samt transportuheld. brugeren underrettes ved forhold af nævnte art, men har intet erstatningskrav uanset forsinkelsens årsag. Hvis forhold hos brugeren medfører forsinkelse i levering uden forudgående underretning til udlejer betragtes leveringsdagen, og udlejer er berettiget til at beregne sig leje fra denne dato.

§4 AFLEVERING OG AFBESTILLING
Sker kun ved direkte henvendelse til udlejer. Ved materiellets aflevering foretages et eftersyn og evt. rengøring og reparation, der ikke skyldes normal slitage og brug, debiteres ekstra ud over den normale lejepris, og evt. manglende dele vil blive debiteret samtidig med faktureret leje. Reparationsdage betragtes som lejedage.

§5 RISIKO OG ANSVAR
Brugeren er i hele kontraktperioden forpligtet til for egen regning at have det lejede forsikret til fuld værdi mod enhver skade, og bærer tillige det fulde ansvar over for tredjemand med hensyn til skader forvoldt i lejeperioden, som måtte kunne henføres til det lejede. For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter udlejer i det omfang, ansvaret kan pålægges dem. udlejer påtager sig dog intet ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Brugeren er tillige ansvarlig for forsikringsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede og forpligtet til at give de fornødne anmeldelser til arbejdstilsynet og andre myndigheder. Forsikringsbetingelser (uddrag).

Selvrisiko:
Lejer hæfter for selvrisiko på materiel lejet hos tka-service.
Med følgende beregning pr. skade af materiellets nyværdi.
Nyværdi: Selvrisiko pr skade:
0 – 200.000 kr. 10.000 kr.

Dækning: Brand, tyveri samt indefra kommende skader på udlejningsmateriel udlejet i Danmark

For at opnå forsikringsdækning skal tyveri eller hærværk straks anmeldes til politiet og tka-service. Ved brand og vandskade kontakt tka-service.

Der opnås ikke erstatning i følgende tilfælde:

a) Skade som skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade der forvoldes under indflydelse af beruselse eller lignende.
b) Maskiner anbragt på skibe-pontoner eller lignende .
c) Simpelt tyveri af bærbart værktøj eller lignende.
d) Driftstab, bøder eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader. (Strejker-natur-forstyrrelser m.m.)
e) Dækker ikke udgifter til opgravning eller anden foranstaltning til optagning af den beskadige genstand af jorden.
f) Dækker ikke totalskade der består i at den forsikrede genstand må efterlades i/og under jorden, uanset årsag.
g) Transportskader, hvad enten det lejede transporteres på lejers køretøj eller trailer udlånt af tka-service.
h) Bjærgning og transport af materiel er ikke forsikringsdækket.

§6 FORHOLD UNDER LEJEPERIODEN
Lejeren er pligtig til ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand, som det er modtaget bortset fra normal slitage. Udlejer påtager sig ikke risikoen for eventuelle driftstab o.lign. Uanset om sådanne tab måtte kunne henføres til det lejede.

§7 SERVICEBETINGELSER
Udlejer afholder fornødne udgifter til alm. Vedligeholdelseseftersyn som foretages af firmaets montør. Dog erholder lejeren reparationsudgifter på det lejede som må udføres som følge af misbrug eller anden selvforskyldt skade, tillige med omkostninger på det lejede som kan henføres til fejl i strømtilførsel, tilslutning, materialeudvalg o.lign. I tilfælde, hvor maskinen nødvendigvis skal på værksted som følge af ovennævnte forhold, betaler lejeren disse transportomkostninger til udlejers kostpris. Reparationer på vort materiel må kun udføres efter kontakt til tka-service.

§8 GENERELT
Brugeren må ikke uden udlejeres samtykke fjerne det lejede fra den i lejekontrakten anførte adresse/leveringsadresse og ikke installere eller anbringe det leje på en sådan måde, at dette kan henføres til tilbehør til fast ejendom dog hermed omfattet af panterettigheder i denne. Lejekontrakten indeholder hele aftalen mellem lejeren, og ingen tidligere aftaler, som ikke fremgår af denne kontrakt forpligter udlejer.